fbpx
BreakingSveriges BNP sjunker mer än väntat

Sveriges BNP sjunker mer än väntat

Sveriges ekonomi krymper, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Sveriges BNP sjönk oväntat mycket i december jämfört med november, visar ny statistik. Jämfört med samma tid förra året har BNP sjunkit med hela 1,8 procent.

– BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året. Utvecklingen för 2022 som helhet landade något över den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste decennierna, vilket till största del kan förklaras av låg ekonomisk aktivitet första halvan i jämförelseperioden 2021 snarare än av att BNP tydligt ökat under det senaste året säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Vad är BNP?

BNP (Bruttonationalprodukt) är ett mått på en nationens ekonomiska produktion, och mäter samtliga varor och tjänster som producerats inom en nations gränser.

BNP används som en indikator på en nationens ekonomiska styrka och välstånd. BNP per capita, det vill säga BNP delat med befolkningen, används ofta för att jämföra standarden på livskvalitet mellan länder.

BNP är dock inte en fullständig indikator på välfärd, eftersom det inte tar hänsyn till aspekter som arbetslöshet, miljöskador och social ojämlikhet.

Läs mer

Populärt